Els avanços experimentats per la tecnologia digital, han multiplicat les possibilitats en les labors de documentació, restauració i conservació en l’àmbit del patrimoni cultural. La representació virtual -tant tridimensional com fotogràfica- s’ha convertit en eina habitual per a l’estudi, preservació i difusió dels objectes artístics.

Aquest progrés també influeix en el treball de reproducció d’obres d’art, tant en la manera d’entendre una còpia, com en les possibilitats tècniques per poder-la dur a terme. Les reproduccions han tingut -i tenen- un important paper en la divulgació i gaudir de l’experiència artística. Des del gravat -que permetia a un major nombre de persones contemplar l’obra- fins a l’actual necessitat de preservar certs monuments que estan en veritable perill de degradació i pèrdua, limitant la massificació de visitants, i donant la possibilitat, com a alternativa, de contemplar una còpia fidel a l’original.

La tecnologia, ha anat substituint el treball manual per un altre més objectiu. La fotografia ha estat paradigma d’objectivitat en la representació de la realitat. Els volums eren copiats gràcies a motlles. En l’actualitat el seu treball ha estat substituït per eines de registre del volum que no necessiten contacte amb la peça i màquines de modelatge o mecanitzat.

Malgrat els enormes progressos encara existia una limitació: quan el volum o textura, absolutament objectius quant a la forma, albergaven policromia, aquesta s’aplicava manualment, introduint inevitablement, inexactituds que desvirtuaven la còpia.

PAPELGEL® REPRODUCCIÓ D´OBRES D´ART.
Després d’anys d’investigació, en col·laboració amb el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), el Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT) de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) i el suport del Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CTDI), s’aconsegueix desenvolupar un material tecnològicament innovador -únic al món i patentat en tretze països- que amplia les possibilitats de l’ús de la imatge fotogràfica al món de l’art, i dóna resposta a la necessitat d’introduir en la reproducció de les obres d’art – qualsevol que sigui la seva naturalesa- el testimoniatge objectiu de la seva imatge fotogràfica.

PAPELGEL® és un material copolímer laminar, imprimible i innocu. D’aspecte molt similar als papers convencionals de qualitat fotogràfica, permet transferir imatges fotogràfiques de gran qualitat a objectes amb volum, sense limitació de grandària, forma o textura.

ASPECTES TÈCNICS PER A LA REPRODUCCIÓ D’UNA OBRA D’ART.

El procediment de reproducció d’obres d’art amb Papelgel consisteix bàsicament en la realització de reconstruccions fotogràfiques a escala real, adaptades a superfícies i volums que copien la naturalesa i peculiaritats de l’obra original. En el sistema, el material adquireix propietats elàstiques, la qual cosa permet la seva adaptació sobre qualsevol tipus de superfície, amb independència de la seva forma o textura.
Després de l’estudi detallat de l’obra, es defineix el procés a seguir, que consisteix bàsicament en dues labors: la creació del model sòlid de la superfície i l’aplicació de la imatge.

-REPRODUCCIÓ DE LA SUPERFICIE.

Presa de dades (sense contacte) de la superfície de l’objecte.

Existeixen diversos sistemes que resolen de forma eficaç la problemàtica que suposa la rèplica d’un objecte. Però per a la reproducció d’una obra d’art, i per motius obvis de conservació i seguretat, tota la presa d’informació s’ha d’aconseguir sense contacte.
Hi ha un ampli ventall de solucions en l’estat actual de la tècnica, però és l’escàner, tant de llum blanca com a làser, el que proporciona nivells de precisió i seguretat suficients per abordar un treball d’aquestes característiques. Cadascun té les seves propietats; són les particularitats de l’obra les que poden determinar una elecció o una altra

Exemple d´escáner làser.

Julio Luzán, de ICP, escanejant
el interior de la absidiola de Pedret.

Exemple d´escáner de llum blanca estructurada.

Nub 3d escanejant
el Retaule de Guimerà.

Model sòlid del volum de l’objecte.

La informació així obtinguda ens permet -després de l’elecció de la maquinària apropiada- l’obtenció d’una superfície sòlida que es correspongui amb la de l’objecte a reproduir. Per a això també existeixen diverses alternatives:

Mecanizat CNC (control numèric).
Retaule de Guimerà.
Estereolitografía.
Crist de la Creu d´Organya.

El sistema de fresat per control numèric o mecanitzat (CNC), es basa en l’automatització i control dels moviments d’una eina (fresadora) en relació amb els eixos de coordenades (pugues no estar limitat als eixos X,I,Z) de la màquina. Un programa informàtic, executat per un ordinador, guia els desplaçaments que la màquina requereix per a l’escalaborna’t de material. És un sistema que sostreu el sobrant d’un bloc de material per aconseguir la forma de la peça o superfície requerida.

Al contrari que el mecanitzat, la estereolitografía és un procés d’addició. Un programa informàtic tradueix un model de disseny o volum i organitza la informació en capes. Aquesta informació -el dibuix de cada capa- és projectat per un làser de raig ultraviolat sobre la superfície d’una resina fotopolimérica (endurida per la llum). L’objecte es va submergint en la cuba una vegada polimeritzada (endurida) cada secció, fins a completar la totalitat del volum.

LES IMATGES

-Fotografia i gestió del color.

L’empresa Hewlett-Packard ha desenvolupat una eina creada específicament per al control i ajust del color en la reproducció digital d’obres d’art, el programa Artist.LES IMATGES
La integració dels components del sistema, com a càmeres, il·luminació i impressores, redueix el temps necessari per produir treballs precisos de gran qualitat. No és necessari il·luminar de forma regular l’obra d’art ni corregir el color, ja que el programa soluciona automàticament els problemes d’aquest tipus durant el processament.
El sistema Artist elimina el treball i la incertesa de realitzar correccions manuals de color. El programa realitza un balanç de blancs automàtic, corregeix la uniformitat de la il·luminació, realitza correccions cromàtiques i genera un arxiu TIFF amb un perfil ICC integrat que és específic per a aquesta obra d’art en concret.

Aplicació de la imatge amb Papelgel.

és una làmina flexible que s’imprimeix amb tintes pigmentades de gran durada i qualitat fotogràfica. L’espectre de color que ofereixen les tintes (una barreja de fins a 12 colors) aconsegueix el 95 % del model de color RGB.

-presenta una fase elàstica, la qual cosa permet adaptar la imatge sobre qualsevol superfície. D’altra banda, els ajustos i correccions dimensionals eviten arrossegar o acumular qualsevol possible error.

-és transparent, el control, ajust i seguiment del treball és complet.

-l’adhesiu empleat es pot triar buscant l’adequada compatibilitat amb les característiques i naturalesa del material del suport.

-l’adhesiu i la tinta és l’únic cosa que roman després de retirar la pel·lícula Papelgel

Retaules i talles. Daurat, estofat i puntejat en les pinture.
Amb la finalitat d’embellir i ennoblir els motius de inspiració religiosa de diverses obres d’art, alguns elements -i com a recurs artístic- fons, aures, joies, vestits i uns altres, es cobrien amb làmines d’or.
Sobre algunes zones d’aquest minuciós treball de daurat, s’aplicava color (tremp) recreant encarnadures, paisatges i escenes. En algunes zones el daurat s’observa a traves de veladures de color; en unes altres, es retirava amb punxons la capa de pintura per mostrar l’or aplicat en el fons (tècnica de l’estofat).Papelgel és un material versàtil que permet aplicar pintura metàl·lica en el fons de les imatges. D’aquesta manera, els fons daurats queden totalment integrats en la pintura. El color, les veladures on l’or respira, les zones on apareix el bol de la preparació, etc, presenten un aspecte harmoniós i convincent.Vegeu el Retaule de Horcajo de la Sierra